Mariatorgets tandläkarmottagning

Vad ska behandlas?
Eller kanske ännu viktigare; vad ska inte behandlas?

Tandläkarens arbete är ingen exakt vetenskap. Olika tandläkare har ofta skilda uppfattningar om vad som ska behandlas, och ännu mer går uppfattningarna isär om på vilket sätt ett viss problem ska behandlas.

Detta dilemma har i någon mån beskrivits genom att tandläkare - åtminstone förr i tiden sades utöva ”Tandläkarkonsten”. Här antyds att tandvård – även modern sådan – är en konstart, med allt vad detta innebär av subjektivitet, och inte den exakta vetenskap, som nog de flesta människor tror. Och därför finns det naturligtvis både god och mindre god konst. Det är i detta sammanhang som begreppet ”kvalitet i tandvården” bör diskuteras.

Vi på Maria Tandvård har funderat en hel del kring dessa frågor. Sammaledes har flera arbetsgrupper av experter gjort, som under Socialstyrelsens ledning utformat nationella riktlinjer för tandvård. Även Tandvårds- och Läkemedelsersättningsverket tillsammans med Försäkringskassan funderar kontinuerligt kring dessa frågor. Trots det avsevärda arbete som nedlagts på att utforma dessa nationella riktlinjer måste man tyvärr konstatera att inga definitiva behandlingsindikationer, eller kvalitetskriterier kunnat slutligt fastställas. Det går med andra ord inte att i skrift uttrycka varje enskild individs behov av en så komplex sak som tandvård.

Trots att nationella riktlinjer för vuxentandvården har publicerats av Socialstyrelsen under 2011, har vi på Maria Tandvård kommit fram till vissa behandlingsprinciper (extremt fritt efter Hippocrates) formulerade på annat sätt än i riktlinjerna ovan. Vi tycker att principerna på ett bättre sätt speglar det som riktigt högkvalitativ tandvård måste innehålla. I korthet kan dessa principer sammanfattas på följande sätt:
  • Princip 1. Primum non nocere – Först och främst, gör ingen skada.
  • Princip 2. Behandla alltid (om möjligt)patientens subjektiva besvär. Om du ej kan - skicka patienten till den som kan!
  • Princip 3. Behandla alltid alla patienter som du själv skulle vilja bli behandlad.
  • Princip 4. Erbjud behandling för tillstånd som din erfarenhet säger dig kommer eller kan komma att leda till subjektiva besvär för patienten om din behandling med säkerhet eliminerar eller klart minskar denna risk
  • Princip 5. Sök vägledning beträffande erbjuden behandling i de nationella riktlinjerna